Informacja o polityce prywatności

Wstęp

Interparking Produkty i Usługi Sp. z o.o. (zwana dalej „IPU”), spółka grupy Interparking oraz jej spółek stowarzyszonych (zwanych dalej łącznie „Interparking”) przywiązuje szczególną wagę do przestrzegania zasad ochrony Twojej prywatności. Dokładamy starań, by chronić i przetwarzać Twoje dane osobowe z zachowaniem pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, w sposób całkowicie przejrzysty.

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania przez IPU danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony www.pcard.pl („Strona PCARD”) przez klientów („Klient”) w celu uzyskania informacji i/lub zamówienia i następnie korzystania przez Klientów z kart P CARD Private + lub Business („Karta”), umożliwiających dostęp do usług („Usługi”) świadczonych przez Partnerów IPU („Partnerzy”) na warunkach wskazanych w umowie o korzystanie z Karty zawieranej przez Klienta z IPU („Umowa P CARD+”).

 

1. Czego dotyczy niniejszy dokument?

A. Czym są „dane osobowe” i „przetwarzanie” oraz kim jest „administrator danych”?

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Mogą to być na przykład imię i nazwisko osoby, zdjęcie, numer telefonu, kod lub adres e-mail.

Przetwarzanie to operacja wykonywana na danych osobowych. Przetwarzanie obejmuje między innymi wszelkie czynności związane ze zbieraniem, utrwalaniem, organizowaniem, porządkowaniem, przechowywaniem, adaptowaniem lub modyfikowaniem, pobieraniem, przeglądaniem, wykorzystywaniem, ujawnianiem poprzez przesłanie, rozpowszechnianiem lub innym rodzajem udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia danych.

Interparking Produkty i Usługi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętej Barbary 4/2, 00-686 Warszawa, jest administratorem Twoich danych osobowych, które zostały nam przekazane. Oznacza to, że decydujemy o celach i sposobach przetwarzania danych oraz udzielamy Tobie i organom nadzorczym informacji we wszelkich kwestiach związanych z wykorzystaniem tych danych.

 

B. Kogo dotyczy nasza polityka prywatności?

Niniejszy dokument dotyczy wszystkich osób fizycznych, których dane są przetwarzane przez IPU w związku z usługami świadczonymi przez IPU. „Osoby, których dane dotyczą” to zatem Klienci i użytkownicy usług świadczonych za pośrednictwem Strony PCARD.

 

C. Jakich danych dotyczy ten dokument?

Kategoria opisywanych tutaj danych to dane osobowe, które Cię dotyczą, tj. dane umożliwiające zidentyfikowanie Cię bezpośrednio (takie dane jak imię i nazwisko, które pozwalają natychmiast Cię zidentyfikować) lub pośrednio (takie jak Twój numer rejestracyjny pojazdu lub numer karty, które pozwalają zidentyfikować Cię w sposób pośredni).

Podczas kontaktów z Klientami może być wymagane gromadzenie przez nas różnych danych osobowych w zależności od konkretnych produktów lub usług:

 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres pocztowy i e-mail, numer telefonu, numer rejestracyjny pojazdu itp.) są mogą być zbierane przede wszystkim, aby umożliwić zarządzanie produktami abonamentowymi (o ile będą oferowane), dostępem do parkingów, rezerwacjami miejsc parkingowych przez Internet (o ile będą oferowane), umożliwić tworzenie kont Klientów, organizowanie działań marketingowych, na przykład konkursów itp.
 • Dane dotyczące życia osobistego lub zawodowego (dane innych użytkowników Kart, status pracownika firmy itp.) mogą być wymagane podczas zakładania konta Klienta.
 • Dane finansowe (informacje o płatnościach lub dane bankowe) związane z płatnościami za Usługi zamawiane przy użyciu Karty.
 • Dane na temat połączenia (adres IP itp.) z naszym serwisem internetowym także mogą być przetwarzane; więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 9 niniejszego dokumentu oraz w  dokumencie dotyczącym plików cookie

W niektórych przypadkach otrzymujemy dane ze źródeł zewnętrznych, np. od Partnerów świadczących Usługi.

 

2. Kiedy zbierane są Twoje dane osobowe?

Niektóre dane mogą być zbierane przez IPU między innymi:

 • gdy zyskujesz status Klienta poprzez wysłanie formularza abonamentowego lub założenie konta;
 • gdy wypełniasz formularze lub podpisujesz Umowy PCARD+, które przesyłamy;
 • gdy korzystasz z usług oferowanych za pośrednictwem Strony PCARD;
 • gdy zapisujesz się do naszego newsletteru lub przekazujesz dane, aby uczestniczyć w działaniach marketingowych;
 • gdy kontaktujesz się z nami za pomocą różnych udostępnionych przez nas kanałów;
 • gdy Twoje dane są publikowane lub przekazywane przez upoważnione strony trzecie.

 

3. Jakie są podstawy prawne i cele przetwarzania Twoich danych?

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania ze strony www.pcard.pl oraz zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z konta Klienta.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w następujących celach („Cele Przetwarzania”):

 • zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z konta Klienta;
 • odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą;
 • załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają;
 • dalszej obsługi kontaktu/korespondencji z Państwem prowadzonej;
 • dokonywania rozliczeń;
 • marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 • statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 

4. W jaki sposób chronimy Twoje dane?

Dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie upoważnione osoby, którym jest on potrzebny do realizacji swoich zadań. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy służbowej i przestrzegania wszelkich wymogów technicznych i organizacyjnych wprowadzonych w celu zapewnienia poufności danych osobowych.

Wdrożyliśmy środki techniczne i utworzyliśmy specjalistyczne zespoły, których głównym zadaniem jest ochrona Twoich danych osobowych. Chcemy w ten sposób zapobiec sytuacji, gdy osoby nieupoważnione mają dostęp do danych, przetwarzają je, zmieniają i niszczą.

Czasami na naszych stronach internetowych umieszczane są odnośniki do stron internetowych osób trzecich (media społecznościowe, organizatorzy sponsorowanych przez nas wydarzeń itp.), a warunki korzystania z takich stron nie są zgodne z niniejszą ogólną polityką prywatności. W związku z tym zalecamy dokładnie zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych takich podmiotów i dowiedzieć się, w jaki sposób chronią one prywatność użytkowników.

 

5. Kto ma dostęp do Twoich danych i komu są przesyłane?

A. Prawdopodobni odbiorcy Twoich danych 

 Odbiorcami Państwa danych mogą być stosowni pracownicy i współpracownicy IPU, Partnerzy oraz ich stosowni pracownicy i współpracownicy, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z realizacją Celów Przetwarzania, w tym utworzenia i prowadzenia konta Klienta, oraz realizacji, rozliczenia i zafakturowania Usług. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z IPU będzie uzasadniona opisanymi powyżej Celami Przetwarzania lub związana z przechowywaniem danych (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT).  W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być wybrani pracownicy IPU, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych IPU. Prosimy pamiętać, iż w przypadku udzielonej zgody na kontakt telefoniczny i/lub mailowy działania marketingowe mogą być wykonywane z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

 

6. Jakie prawa Ci przysługują, w jaki sposób możesz z nich skorzystać i jak możesz się z nami skontaktować?

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo wysłać wiadomość na adres email kontakt@pcard.pl  lub na podany powyżej adres korespondencyjny siedziby IPU.

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W przypadku podania przez Klienta w Umowie danych osobowych osób trzecich Klient odpowiada za to, że  dane zostały podane za ich zgodą. Ponadto Klient powinien niezwłocznie zapoznać takie osoby z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

 

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji Celów Przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po upływie powyższych terminów dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania.

 

8. Korzystanie z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych

Jeśli odwiedzasz którąś z naszych stron internetowych, dane z przeglądarki generowane podczas takiej wizyty zostaną przez nas wykorzystane za pomocą plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy zapoznać się z Warunkami korzystania ze Strony PCARDoraz z  Informacją o plikach cookie.

W zakresie w jakim pliki cookie oraz ewentualnie inne dane (np. dane dotyczące urządzenia, za pomocą którego korzystają Państwo ze Strony PCARD) można uznać za dane osobowe prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie, z uwzględnieniem poniższych, dodatkowych informacji:

Podanie danych osobowych niebędących plikami cookies koniecznymi dla działania Strony PCARD jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z zawartości Strony PCARD. Państwa dane będą przetwarzane w celu spersonalizowania dostępnych dla Państwa treści umieszczonych na stronie PCARD oraz zwiększenia możliwości korzystania z funkcjonalności Strony PCARD. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu marketingu produktów i usług własnych. Przetwarzanie powyższych danych odbywa się na podstawie i w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym.

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy IPU a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania Stroną PCARD. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w naszych działaniach marketingowych.

 

9. Jak dowiadywać się o zmianach w niniejszym dokumencie?

Dzisiejszy świat coraz to nowszych technologii nieustannie się zmienia, dlatego niniejsza ogólna polityka prywatności także może się zmienić. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją niniejszego dokumentu dostępną online, a o wszelkich zmianach będziemy informować za pomocą strony internetowej lub innych środków komunikacji.