Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Interparking Produkty i Usługi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętej Barbary 4/2, 00-686 Warszawa („IPU”). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych wobec Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętej Barbary 4/2, 00-686 Warszawa („IPK”) niniejsza klauzula informacyjna będzie miała odpowiednie zastosowanie także w stosunku do IPK, z ograniczeniem do marketingowych Celów Przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów Przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celach („Cele Przetwarzania”):

 • zawarcia i realizacji Umowy Pcard+;
 • prowadzenia z Państwem korespondencji w sprawach dotyczących Umowy Pcard+;
 • marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”);
 • statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji Celów Przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po upływie powyższych terminów dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania. Odbiorcami Państwa danych mogą być stosowni pracownicy i współpracownicy administratora, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z realizacją Celów Przetwarzania. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z administratorem będzie uzasadniona opisanymi powyżej Celami Przetwarzania lub związana z przechowywaniem danych (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT). W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być wybrani pracownicy administratora, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych IPU i/lub IPK. Prosimy pamiętać, iż w przypadku udzielonej zgody na kontakt telefoniczny i/lub mailowy działania marketingowe mogą być wykonywane z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Macie Państwo prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego,
 • a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo wysłać wiadomość na adres email IPU: dane@pcard.pl lub na podany powyżej adres korespondencyjny siedziby IPU; w przypadku IPK mogą Państwo wysłać wiadomość na adres email: iod@interparking.com lub na podany powyżej adres korespondencyjny siedziby IPK. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych IPK: iod@interparking.com. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.